Kooli missioon
Pärnu Toimetulekukooli kõikide töötajate missiooniks on luua tingimused kõigi õpilaste arenguks ja toetada iga õpilase arengut, sõltumata tema võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.
Pärnu Toimetulekukool soodustab õpilaste võimetekohast arengut ning aitab kujundada igapäevaelus võimalikult suurel määral iseseisvalt toime tulevat isiksust.

Kooli visioon
Pärnu Toimetulekukool kui kompetentsikeskus on õppiv organisatsioon, turvaline ja loov kool. Koolis on igal õpilasel võimalus saada võimetele vastavat haridust ja vajadustele vastavaid rehabilitatsiooniteenuseid. Kool kui kompetentsikeskus on kogemusi jagav, usaldusväärne ja professionaalne partner vanematele, haridus- ja sotsiaalasutustele ning teistele huvigruppidele.

Kooli tutvustus

Pärnu Toimetulekukoolis õpetatakse mõõduka, raske ning sügava intellektipuudega  lapsi.

Õppe põhieesmärgiks toimetulekuklassides on õpilaste ettevalmistamine võimalikult iseseisvaks eluks pärast kooli. Hooldusklassides on arendustegevuse põhisuunaks lapse aktiviseerimine iseenda ja lähiümbruse tunnetamiseks.

Õppe- ja kasvatustöö haarab nelja põhivaldkonda:

  • võimetekohase hariduse andmine;
  • sotsiaalne integratsioon;
  • ettevalmistus eluks, lisaõpe;
  • korrektsioonitöö.

Kuues (sh üks vene õppekeelega klass) toimetulekuklassis toimub õppetöö lihtsustatud riiklikku õppekava lisa 2 Toimetulekuõpe alusel, kahes hooldusklassis lihtsustatud riiklikku õppekava lisa 3 Hooldusõpe alusel. Vastavalt õpivõimetele ja vajadustele koostatakse igale õpilasele individuaalne õppekava.

Õppetöö kestab üheksa aastat. Lapsevanema poolt hiljemalt 9. klassi esimesel poolaastal esitatud põhjendatud taotluse alusel võib õppenõukogu otsusega pikendada õpilase õppeaega kahe õppeaasta võrra kuni 32 nädalatunni ulatuses igal õppeaastal.
Kooli pidaja otsusel võib koolis pakkuda lisaõpet lihtsustatud riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele, mille eesmärk on pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või üleminekuks tööturule.

Koolis õpetataval on tihe seos igapäevaeluga. Sagedased on õppekäigud teenindus- ja kaubandusettevõtetesse. Suur osakaal on praktilisel oskustel, mida õpilased saavad arendada eeskujulikult sisustatud õppeköögis ja käsitööklassis.