Pärnu Päikese Kooli lühitutvustus

Pärnu Päikese Kool on Pärnu linna munitsipaalkool. Kool on ülelinnalise vastuvõtuga kool ja vabade koolikohtade olemasolul on võimalus vastu võtta ka õpilasi Pärnu maakonnast. Pärnu Päikese Kool on põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes. Kooli võetakse vastu õpilasi SA Innove Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel ja vanema kirjalikul nõusolekul ning kool rakendab õpilasele tõhustatud tuge või erituge.

Erituge rakendatakse õpilasele, kes tulenevalt tema raskest ja püsivast psüühikahäirest, intellekti -või meelepuudest või liitpuudest vajab: puudespetsiifilist õppekorraldust, -keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal-või tervishoiuteenustega või mõlemaga; osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis.

Koolis toetatakse õpilaste vaimset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Õpilastele on loodud võimetekohane turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilast ning aitab kaasa õpilase paremaks sotsialiseerumiseks ühiskonnas.

Pärnu Päikese Kool (kuni 31.12.2018 Pärnu Toimetulekukool) alustas tegevust 01. septembril 2002. aastal kolme klassikomplektiga. Õpilaste keskmine arv koolis õppeaastate lõikes on 45.

Õppeaastal 2018/2019 on koolis kaheksa klassikomplekti 43 õpilasega. Kooli kollektiiv koosneb 40 töötajast. Õppekeelteks koolis on eesti ja vene keel.

 

Kooli eripära

Pärnu Päikese Kooli peamine ülesanne on toetada iga õpilase arengut parimal võimalikul moel. Oleme Pärnu linnas ja maakonnas ainuke eesti-ja venekeelne toimetuleku- ja hooldusõpet pakkuv kool. Eriliseks teeb kooli see, et koolis õpivad õpilased, kes vajavad erituge ning sellega seoses vajalikke teenuseid ja vastavat õppe kohandamist. Kooli õppe- ja kasvatustöös lähtume põhimõttest, et iga laps on eriline nii oma võimetelt kui vajadustelt. Õpetajad kasutavad iga õpilase toetamiseks erinevaid eripedagoogilisi võtteid ning koolis toimub pidev koolisisene professionaalne nõustamine.

 

Kool kui kompetentsikeskus

Pärnu Päikese Kool kui kompetentsikeskus nõustab vanemaid, viib läbi arenduspäevi, koordineerib koostöövõrgustiku tööd. Professionaalsed ja pikaaegseid kogemusi omavad töötajad jagavad oma teadmisi ja kogemusi erivajadustega laste õppe- ja kasvatustöös.

Eripedagoogiline kompetents loob hea aluse tava- ja erikoolide tihedale koostööle. Pärnu Päikese Kool kui kompetentsikeskus aitab arendada erivajadustega laste õpetamisel sobivaid meetodeid, koordineerida õpet ning nõustada lastevanemaid ja õpetajaid.

About us

Pärnu Päikese School is a municipal school part of the city of Pärnu. The school accepts pupils from across the city and, when possible, also welcomes pupils from Pärnu county subject to available spaces. Pärnu Päikese School is a secondary school, where the studies are based on the simplified national secondary school curriculum set out for special needs and learning disabilities. The admissions for the school are based around the organisation SA Innove Rajaleidja recommendation and signed consent from the parent after which the school implements enhanced support or special support for the pupil.

Special support is implemented for a pupil, who due to his severe and persistent mental disorder, intellect – or  sensory disability or compound disorder needs: sensory-specific learning, environment, -method, -means and continous support service for participating in learning integrated with social or health services or both; part-time individual study or in a group or continous individual support in a class or study in a special needs class.

The school supports the mental, physical, social and emotional development of the students. The students are provided with a secure, positive and developing learning environment that supports the student and contributes to a better socialization of the student in the society.

Pärnu Päikese School (until 31.12.2018 Pärnu Toimetulekukool) started in 01. septembril 2002 with three classrooms. The average number of pupils per school year is 45. In the school year of 2018/2019, there are eight classrooms with 43 students in the school. The school staff consists of 40 employees. The language of instruction at the school is Estonian and Russian.

What makes us special

The main task of the Pärnu Päikese School is to support the development of every student in the best possible way. We are the only Estonian- and Russian-speaking school for learning disabilities and care in Pärnu city and county. What makes the school special is that pupils, who need special support and the services they need, and the appropriate adaptations to learning are made at school. The school’s teaching and education work is based on the principle that every child is special about their abilities and needs. Teachers use different special pedagogical techniques to support each student, and there is ongoing in-school professional counseling at school.

School as a center of excellence

Pärnu Päikese School as a competence center advises parents, carries out development days, coordinates the work of the cooperation network. Professionals with long-term experience share their knowledge and experience in teaching and educating children with special needs.

Special pedagogical competence provides a good basis for close cooperation between conventional and special schools. Pärnu Päikese School as a competence center helps to develop suitable methods for teaching children with special needs, coordinate teaching and advise parents and teachers.