Väljavõte Pärnu Linnavalitsuse 10.detsembri 2018 aasta korraldusest nr 992

1. Moodustada ja kinnitada Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude koosseisud järgmiselt:

Pärnu Toimetulekukool

1)Margus Maiste               kooli pidaja esindaja
2)Kristel Tael                    vanemate esindaja
3)Hanna Kuldsaar             vanemate esindaja
4)Ain Saare                      vanemate esindaja
5)Helena Laas                   vanemate esindaja  helena.laas@mail.ee
6)Enela Kase-Tonna           õppenõukogu esindaja
7)Raili Hiiesalu                  õppenõukogu esindaja
8)Anne Rähn                     kooli toetava organisatsiooni esindaja

 Hoolekogu koosolekute otsused:
26. 09. 2018 hoolekogu koosoleku otsused:
1. Hoolekogu avaldas arvamust Pärnu Toimetulekukooli põhimääruse kohta, sisseviidavad muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

15.11.2018 hoolekogu otsused:
1. Hoolekogu avaldas arvamust kooli arengukava ettevalmistamise protsessi kohta