Väljavõte Pärnu Linnavalitsuse 26.veebruari 2018 aasta korraldusest nr 227

1. Moodustada ja kinnitada Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude koosseisud järgmiselt:

Pärnu Toimetulekukool

1)Margus Maiste               kooli pidaja esindaja
2)Kristel Tael                    vanemate esindaja
3)Heleri Salben                vanemate esindaja
4)Terje Jaanoja                vanemate esindaja  terjejaanoja@gmail.com
5)Helena Laas                  vanemate esindaja  helena.laas@mail.ee
6)Enela Kase-Tonna          õppenõukogu esindaja
7)Anne Rähn                    kooli toetava organisatsiooni esindaja

 Hoolekogu koosolekute otsused:
26. 09. 2018 hoolekogu koosoleku otsused:
1. Hoolekogu avaldas arvamust Pärnu Toimetulekukooli põhimääruse kohta, sisseviidavad muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.