Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. märtsist 2018  töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonnas Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) eksperdina Pärje Ülavere.

Alates 5. märtsist 2018 töötab haridus- jaTeadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdina Agnes Pihlak, kelle valdkonnaks on hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus nii koolieelsetes, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes. Tööpiirkond üle eesti.

Ekspertide kontaktandmed:
Ekspert Pärje Ülavere
Kontakt parje.ylavere@hm.ee
telefon 53464448; 7350167

Ekspert Agnes Pihlak
Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee
Tel 511 0129; 735 0156

HTM Tallinna esindus, Tõnismägi 11

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelvalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasustuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelvalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.