Õppekavavälised huviringid koolis
Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.
Tunnivälisel ajal tegutseb koolis loovring ja muusikaring.

Ringide tegevused pakuvad õpilastele erinevaid võimalusi tegeleda kunsti, käsitöö ja muusikaga. 

Loovringis saavad õpilased saavad maalida, meisterdada, viltida, savist voolida ja kangastelgedel vaipa kududa. Võtame arvesse õpilaste soove, kuidas ennast läbi meelepäraste kunstitegevuste väljendada.

Muusikaringis saavad õpilased mängida erinevatel muusikariistadel. Muusikaline tegevus hõlmab individuaalset pilliõpet ja  ansamblimängu. Muusikaringis osalevale õpilasele leitakse temale sobiv pill või muu moodus muusikaliseks arenguks.

 

Õppekavaväline teenus – päevahoid

  • Toetada mõõduka- ja sügava intellektipuudega last kasvatavat perekonda, andes võimaluse lastevanematel töölkäimiseks
  • Arendada ja kinnistada laste iseseisvust, tugevdada nende eneseteadvust ja kasvatada vastutustunnet
  • Arendada laste kommunikatiivseid, sotsiaalseid ja eneseteenindusoskusi, toetada nende kasutamist igapäevatoimingutes.
  • Kinnistada õpitut viies läbi praktilisi tegevusi, vaatlusi, õppekäike jms
  • Sisustada õpilaste vaba aega meelepärase tegevusega (käeline tegevus, lauamängud, sportlikud mängud, lõõgastumine) lähtudes tema iseärasustest sh füüsilisest tegevussuutlikkusest ja tervislikust seisundist.

 Õppekavaväline teenus- füsioteraapia

On kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel, põhinev taastusravi osa, mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt taastada või säilitada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalne võime.

Kooli võimalustest , õpilase erivajadustest ning rehabilitatsiooniplaanist lähtuvalt on toetava õppekavavälise teenusena meie kooli õpilastel võimalik osaleda  füsioteraapia tundides (tunnid on individuaalsed või väikeses rühmas kuni 2 õpilast).

Eesmärgiks on  funktsionaalsete häiretega õpilaste arengu toetamine, kehaliste harjutustega häirunud funktsiooni taastamine, samuti  ka olemasoleva võimaliku tegevusvõime säilitamine raske liikumispuude korral; peenmotoorika (kahe käe ja silma-käe koostöö), liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine või parandamine. Kehalised harjutused toetavad ka tasakaalu- ja kehatunnetuse arengut. Liigutuslikes tegevustes kogetu on abiks igapäevaste eneseteenindusoskuste väljakujunemisel.

Kasutatavate vahendite valik on kooli tegevusaastatega  täienenud. Märkimist väärib, et koolis on Grossi trenažöör, kaks erinevat velotrenažööri, treeningpink nii jalgade- kui käte jõudluse arendamiseks, batuut, vibroakustiline voodi. Lisaks veel palju füsioteraapia vahendeid, mis võimaldavad tegelusi mitmekesistada jatoetavad erinevas vanuses õpilasi.

 Tugiteenus- eripedagoog

On kooli tugisüsteemi spetsialist, kes koostöös õpetaja ning teiste spetsialistidega töötab õpilasega individuaalselt. Eripedagoogi põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata haridusliku erivajadusega lapse arengut ning soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Eripedagoog aitab kujundada õpilase verbaalseid või alternatiivseid kommunikatsioonioskuseid ning tegeleb ka kõneraviga.

Õppetöö viiakse läbi vastavalt tunniplaanile kuni 2 korda nädalas igale õpilasele. Tunnid toimuvad enamasti individuaaltundidena. Töö tempo ja raskusastme valikul arvestatakse iga õpilase võimetega ning nendest lähtuvalt koostatakse individuaalsed eesmärgid, mis kajastuvad ka antud õpilase individuaalses õppekavas.